Asia Restaurant Sonne

 • Popularne ❤️
 • Menus
 • Special menus
 • Starters
 • Soups
 • House Specialities
 • Fish
 • Prawns
 • Pork
 • Chicken
 • Beef
 • Duck
 • Rice
 • Noodles
 • Noodle soups
 • Vegetarian Dishes
 • Tie Ban Lei - Iron plate
 • Hot Pot Dishes
 • Dim Sum
 • Kids' Dishes
 • Side Dishes
 • Desserts

Popularne ❤️

Menus

 • Chao Mian

  fried noodles with chicken and vegetables

  8,80 €

 • Chao Mian

  fried rice with chicken and vegetables

  8,80 €

 • Luo Han Zhai

  buddhist Lenten fare

  8,50 €

 • Tian Suan Yu

  fried fish fillet with sweet and sour sauce

  10,80 €

 • Si Chuan Zhu (hot)

  pork Szechuan style with garlic

  10,70 €

 • Tian Suan Ji

  crispy chicken with sweet and sour sauce

  10,70 €

 • Tian Suan Ya

  crispy duck with sweet and sour sauce

  11,90 €

 • Lu Sun Mo Gu Niu

  beef fillet with asparagus and mushrooms

  11,80 €

 • Bai Niao Gui Chao

  mixed meat platter with various vegetables and various sauces

  16,50 €

Special menus

 • Menu 1 (for 1 person)

  • 1 Peking Soup
  • 1 Chicken a la Gongbao (spicy)
  • 1 fried banana with honey

  18,80 €

 • Menu 2 (for 1 person)

  • 1 Kung Fu Soup
  • 1 fried duck on eight treasures (slightly hot)
  • 1 fried banana with honey

  22,80 €

 • Menu 3 (for 1 person)

  • 1 Wantan Soup
  • 1 fried shrimps with garlic
  • 1 fried banana with honey

  23,80 €

Starters

 • Xuecaimaodouzi

  Sour vegetables with edamame

  7,50 €

 • Hai Dai Sala

  seaweed salad

  7,50 €

 • Xiao Chun Juan (5 pcs)

  mini spring rolls with sweet and sour sauce

  4,80 €

 • Zha Hun Tun

  deep-fried ground pork dumplings with sweet and sour sauce

  6,30 €

 • Zai Cai Sala

  mixed salad with dressing

  7,80 €

 • Dou Chi Feng Zhao

  steamed chicken feet with black beans

  8,80 €

 • Zha Hua Sheng Mi

  baked peanuts

  7,80 €

 • Jing Cheng Huang Gua

  cucumber salad

  7,00 €

 • Feng Wei Niu Jian

  dried beef

  9,80 €

 • Song Hua Pi Dan

  century eggs

  11,80 €

 • La Zhi Lao Shuang Du (hot)

  double beef insides with hot sauce

  11,80 €

 • Fuqi Feipiang

  inner harmony

  9,80 €

 • Liang Ban Mu Er

  Black Mushroom Salad

  11,80 €

Soups

 • Suan La Tang

  sour spicy Peking soup

  5,30 €

 • Qingcai Doufu Tang

  vegetable soup with tofu

  4,80 €

 • Huntun Tang

  Wonton soup

  5,30 €

 • Zhacai Rousi Tang

  Mustard vegetable soup with pork and egg

  5,30 €

 • Fanqie Danhua Tang

  Egg flower soup with tomatoes

  4,80 €

 • Pidan Doufu Geng

  Tofu soup with 1000 years old egg

  6,90 €

 • Gong Fu Tang (hot)

  with chicken and vegetables

  5,30 €

 • Zicai Danhua Tang

  Egg flower soup with seaweed

  4,80 €

 • Huanggua Danhua Tang

  Egg flower soup with cucumber

  4,80 €

House Specialities

 • Cucumber Salad Garlic

  7,00 €

 • Dried Beef

  9,80 €

 • Chicken feet in hot sauce

  9,80 €

 • Marinated Chicken (hot)

  7,30 €

 • Pig Intestine in Tofu with Sour Vegetables

  17,80 €

 • Inner Harmony

  9,80 €

 • Pig Intestine with Green Pointed Bell Pepper

  16,80 €

 • King Oyster Mushrooms with Pork

  17,80 €

 • Fried Pork with Tofu Spice

  15,80 €

 • Ragout with Garlic Sprouts

  15,80 €

 • Fried Chicken with Young Ginger

  15,80 €

 • Sichuan Chicken (hot)

  16,80 €

 • Chicken Wings with Ground Cumin

  14,80 €

 • Fried Beef with Cilantro (hot)

  18,80 €

 • Enoki Mushroom Beef

  18,80 €

 • Fish with Pig Intestines

  27,80 €

 • Fish Stew

  26,80 €

 • Fish Stew with Sour Vegetables

  26,80 €

 • Fried Green Beans with Chili

  12,80 €

 • Garlic Sprouts with Tofu Spice

  14,80 €

 • Celery with Tofu Spice

  13,80 €

 • Fried Thai Ong Soi with Garlic

  14,80 €

 • Fried Tonghao with Garlic

  14,80 €

 • Fried Bitter Vegetables with Garlic

  14,80 €

 • Eggplant with Fish Sauce

  12,80 €

 • Hot Pig Intestine

  18,80 €

 • Piao Xiang Xiao Fei Yan (hot)

  fragrant little fat sheep

  21,80 €

 • Duo Jiao Yu Tou

  fresh Fish Head Szechuan Style

  28,80 €

 • Nuo Mi Yheng Pai Gu

  Ribs with Sticky Rice

  19,80 €

 • Chuan Xiang Ma La Tang

  spicy string incense

  20,80 €

 • Blood in Mong Kok

  29,80 €

 • Hai Xian Dou Fu Bao (hot)

  seafood pot with tofu

  18,80 €

 • Hai Xian Gou Zai

  seafood pot

  23,80 €

 • Yu Zai Pai Gu Bao

  pork rips with taro in the pot

  18,80 €

 • La Wei Niu Du Guo Zai

  beef belly with hot sauce

  17,80 €

 • Guo Qiao Yang Rou

  lamb meat style onepot dish

  23,80 €

 • Bai Niao Gui Chao

  hundreds of birds are returning to their nest

  16,50 €

 • Suan Ron Fen Si Shan Bei (1 piece)

  steamed scallops with garlic

  7,50 €

 • Ganguo Tianji

  frog in a clay pot

  20,80 €

 • Ziranyangpai

  Lamb chops with cumin

  20,80 €

 • Pork with five spices

  7,80 €

 • Pig ears with garlic

  7,80 €

Fish

 • Fei Chang Huo Yu (hot)

  fresh fish with pigs intestine

  27,80 €

 • Shui Zhu Huo Yu (hot)

  fresh fish stew

  26,80 €

 • Suan Cai Huo Yu (hot)

  fresh fish stew with sour vegetables

  26,80 €

 • Shui Zu Yu (hot)

  hot fish stew

  21,80 €

 • Si Chuan You Yu

  squid Szechuan style with garlic

  19,80 €

Prawns

 • Gong Bao Da Xia (hot)

  Kung Bao prawns with cashews

  19,80 €

 • Yu Xiang Da Xia

  fried prawns with garlic

  19,80 €

 • Tian Suan Zha Xia

  breaded prawns with pineapple in sweet and sour sauce

  19,80 €

 • Xia Ren Mu Shu Rou

  shrimps with morels and meat

  19,80 €

 • Shi Kao Da Xia

  on stone grilled large shrimps

  28,80 €

 • Suan Ron Fen Si Da Xia

  garlic vermicelli prawns

  26,80 €

 • Yue Nana Jiu Jie Xia

  fried king prawns with shell

  35,80 €

Pork

 • Jian Jiao Chao Da Chang

  Pork intestine with green pointed bell pepper

  16,80 €

 • Suancai Feichang Doufu Bao

  Sham intestine in tofu sour vegetables

  17,80 €

 • Xing Bao Gu Chao Rou

  Herb mushrooms with pork

  17,80 €

 • Xiang Gan Chao Rou

  fried pork with spice tofu

  15,80 €

 • Tang Cu Paigu

  Pork ribs with sweet and sour sauce

  17,80 €

 • Tangcu Paitiao

  pork fillet with sweet and sour sauce

  17,80 €

 • Xiao Chao Rou (hot)

  fried pork

  15,80 €

 • Jiao Yan Pai Gu

  fried pork ribs with black pepper

  17,80 €

 • Mei Cai Kou Rou

  steamed pork belly with dried vegetables

  18,80 €

 • Yu Xiang Rou Si

  fried pork with garlic

  15,80 €

 • Rou Mo Fen Si

  Minced meat with glass noodles

  15,80 €

 • Xue Cai Mogu Rou Pian

  Sour vegetables with mushrooms and pork

  14,80 €

 • Mapo Doufu

  with ground meat

  14,80 €

 • Suan Miao Chao Jiang Rou

  Seasoned meat with garlic sprouts

  15,80 €

Chicken

 • Gong Bao Ji

  emperor's diced chicken with peanuts Kun Bao style

  15,80 €

 • Tian Suan Zha Ji

  crispy chicken with sweet and sour sauce

  15,80 €

 • Shu Cia Zha Ji

  crispy chicken with various vegetables and garlic (hot)

  15,80 €

 • Sichuan Xiagong Ji (hot)

  fried chicken

  15,80 €

 • La Zi Ji (hot)

  baked spicy chicken fillet

  16,80 €

 • Zi Ran Ji Chi

  Chicken wings with ground cumin

  14,80 €

Beef

 • Gong Bao Niu (hot)

  kung bao beef with cashews

  18,80 €

 • San Gu Niu Rou

  beef with 3 types of mushrooms and asparagus

  18,80 €

 • Yanng Cong Niu Shao La (slightly hot)

  beef with onions

  18,80 €

 • Hei Jiao Niu Liu (hot)

  fried beef with black pepper

  18,80 €

 • Hu Nan Xiang Cai Niu Rou (hot)

  fried beef with coriander

  18,80 €

 • Shui Zhu Niu Rou

  beef farmer style

  21,80 €

 • Gan Bian Wu Xiang Niu Rou

  beef aspic with five spices

  19,80 €

 • Suan Tang Fei Niu

  Enoki mushrooms and sliced beef

  18,80 €

 • Tu Dou Niu Rou

  stewed beef with potatoes

  17,80 €

 • Gan Chao Niu He

  dry fried rice (without sauce) and beef

  17,80 €

Duck

 • Jiao Yan Ya

  crispy duck with pepper and salt

  19,80 €

 • Ba Bao Ya

  crispy duck with 8 treasures

  20,80 €

 • Tian Suan Zha Ya

  crispy duck with pineapple in sweet and sour sauce

  17,80 €

 • Shu Cai Zha Ya (hot)

  crispy duck with various vegetables and garlic

  18,80 €

 • De Pi Ya (hot)

  roasted duck in german beer

  19,80 €

 • Guang Shi Kao Ya (by phone request only)

  whole baked duck

  35,80 €

Rice

 • Ji Rou Chao Fan

  fried rice with egg and chicken

  13,80 €

 • Da Xia Chao Fan

  fried rice with egg and prawns

  17,80 €

 • Yin Ni Chao Fan

  fried curry rice with egg, shrimps, ham and chicken

  17,80 €

 • Jiang Nan Chao Nian Gao

  fried sticky rice crackers Jiangnan style

  15,80 €

 • Qing Xe Chao Nian Gao

  fried sticky rice with crabs

  20,80 €

Noodles

 • Ji Rou Chao Mian

  fried noodles with chicken and vegetables

  13,80 €

 • Da Xia Chao Mian

  fried noodles with king prawns

  17,80 €

 • Yin Ni Chao Mian (hot)

  fried curry noodles with egg, shrimps, ham and chicken

  17,80 €

 • San Xian Chao Mi Fen

  fried Chinese rice noodles with shrimps, ham and chicken

  17,80 €

Noodle soups

 • Xue Cai Rou Si Mian

  with cabbage, pork and noodles

  11,80 €

 • Niu rou Mian

  with beef and noodles

  14,80 €

 • Hai Xian Tang Mian

  Seafood noodle soup

  18,80 €

 • Kao Ya Tang Mian

  roasted duck noodle soup

  17,80 €

Vegetarian Dishes

 • Gan Bian Dou Jiao (hot)

  dried and fried kidney beans

  12,80 €

 • Chao Su Cai

  mixed fried vegetables

  12,80 €

 • Shunag Dong Yin Ya

  fries soybean sprouts with mushrooms and bamboo

  13,80 €

 • Xiang Gan Suan Miao

  garlic sprouts with spiced Tofu

  15,80 €

 • Shang Tang Bo Cai

  fried spinach with century egg

  17,80 €

 • Xiang Gu Cai Xin

  Chinese mushrooms with vegetables

  15,80 €

 • Fanqie Chaodan

  fried tomatoes with egg

  12,80 €

 • Xiang Gan Qin Cai

  celery with spiced tofu

  13,80 €

 • Suan La Tu Dou Si

  fried potato strips with sour-hot-sauce

  13,80 €

 • Cu Liu Baicai

  fried Chinese cabbage with vinegar

  12,80 €

 • Jiaxiang Doufu

  fried tofu house style

  14,80 €

 • Gan Guo Hua Cai

  cauliflower in a clay pot

  14,80 €

 • Mo Gu Bao

  fresh mushroom pot

  13,80 €

 • Suan Chao Kong Xin Cai

  fried tong hao with garlic

  14,80 €

 • Suan Chao Tong Hao

  fried Tong Hao with garlic

  14,80 €

 • Suan Chao Bo Cai

  fried spinach with garlic

  12,80 €

 • Suan Chao Jie Cai

  fried bitter vegetables with garlic

  14,80 €

 • Yu Xiang Qie Zi

  eggplant with fishsauce

  12,80 €

 • Gan Guo Bao Cai

  cabbage in a clay pot

  14,80 €

 • Disan Xiang

  with sauteed potatoes, green beans and eggplant

  13,80 €

Tie Ban Lei - Iron plate

 • Tie Ban Yang Guang Cui Ya

  crispy duck with 8 treasures

  22,80 €

 • Tie Ban Si Chuan Niu

  beef Szechuan style with various vegetables and garlic

  20,80 €

 • Tie Ban Fei Chang (hot)

  pork intestine from iron plate

  18,80 €

Hot Pot Dishes

 • Haixian Guozai

  seafood stew

  23,80 €

 • Yu Zai Pai Gu Bao

  pork ribs pot with taro

  18,80 €

 • La Wei Niu Du Guo Zai

  beef belly with hot sauce

  18,80 €

Dim Sum

 • Sui Mai

  steamed dumplings with pork, carrots and water chestnuts

  7,00 €

 • Ha Gau

  steamed shrimp balls in rice dough

  7,00 €

 • Fang Gao

  spare ribs in rice dough braised with carrots, bamboo and special herbs

  7,00 €

 • Guo Tie

  fried dumplings with pork forcemeat, Chinese cabbage and tungku mushrooms

  8,80 €

 • Hsiao Lon Bao

  steamed pork balls in rice wheat dough

  7,00 €

 • Gai Gang Gao

  chicken in rice dough steamed with carrots, bamboo, water chestnuts and aromatic herbs

  7,00 €

 • Sui Gau

  cooked dumplings with pork, tungku mushrooms and Chinese cabbage

  6,00 €

 • Dim Sum Variation Mix

  two bamboo baskets with dim sum

  13,90 €

Kids' Dishes

 • Tong Ji Chao Mian

  fried noodles with chicken

  8,80 €

 • Tong Tian Suan Zha Ji Jia Shu Tiao

  French fries with breaded chicken in sweet and sour sauce

  10,80 €

 • Tong Tian Suan Zha Ya

  crispy duck in sweet and sour sauce

  11,90 €

Side Dishes

 • Pei Chao Fan

  fried rice with vegetables

  5,80 €

 • Peo Chao Mian

  fried noodles with vegetables

  5,80 €

 • Pei Chao Mi Fen

  fried glass noodles with vegetables

  7,80 €

 • Pei Shu Tiao

  French fries

  5,80 €

 • Pei Chao Fen Si

  fried glass noodles with vegetables

  7,80 €

Desserts

 • Cui Pi Xian Nai (4 pcs)

  Deep-Fried Fresh Milk

  5,80 €

 • Nan Gua Bing (4 pcs)

  Pumpkin Pie

  5,80 €

 • Zhi Ma Qiu (3 piecs)

  Sesame Balls

  5,80 €

 • Zha Xiang Jiao

  fried banana with honey

  5,30 €

 • Shui Guo Pin Pan

  different fruits

  8,90 €

Informacja prawna

Asia Restaurant Sonne
iLufa Gastronomie GmbH
Neue Kantstraße 16
14057 Berlin
Przedstawiciel prawny: Jianshuang Zheng
Wyślij nam e-mail
Fax: 0800 202 07 702
Krajowy Rejestr Sądowy: Berlin
Numer KRS: HRB 179188 B
Unijna platforma internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Jesteśmy profesjonalnym przedsiębiorcą. Dowiedz się, jaki jest podział obowiązków wobec klienta między nami, a Lieferando.de.

O firmie

consumerWebCommon.pages.reviews.overallScore

4,3consumerWebCommon.pages.reviews.averageReview
consumerWebCommon.pages.reviews.reviewInformation
Hae Young Kahng
sobota, 23 marca 2024
Jakość
Czas dostawy
Saulecker. Das Huhn mit Ingwer. Sehr zu empfehlen.
Marc Häder
wtorek, 19 marca 2024
Jakość
Czas dostawy
Pünktlich, gut verpackt und lecker. Gerne wieder.
Dirk Bösel
wtorek, 06 lutego 2024
Anonimowy
piątek, 02 lutego 2024
Jakość
Czas dostawy
Zu lange Wartezeit und Essen war nicht warm
Anonimowy
środa, 24 stycznia 2024
Jakość
Czas dostawy
Essen ist 6/10 aber dafür Recht teuer. Kein Problem teuer zu bestellen aber nicht für die Qualität. Und die Portion ist winzig.
Hae Young Kahng
wtorek, 23 stycznia 2024
Andreas Kube
sobota, 06 stycznia 2024
Anonimowy
wtorek, 05 grudnia 2023
Jakość
Czas dostawy
Lecker. Obwohl es ziemlich lange gedauert hat.
Natalie Zonis
wtorek, 28 listopada 2023
Jakość
Czas dostawy
Hat überraschend lecker geschmeckt! Wanttansuppe war sehr gut, Glasnudeln mit Garnelen und Pilzen in Knoblauchsoße waren einfach fabelhaft! Nicht die übliche Pampe wie bei anderen Asiaten, sondern was besonders. Gerne wieder!
Anonimowy
sobota, 25 listopada 2023
Jakość
Czas dostawy
Tong Tian Suan Zha YaSuan Ron Fen Si Shan Bel sind sehr gut!

Godziny dostawy

Poniedziałek
12:00 - 21:00
Wtorek
Dostawy wstrzymane
Środa
12:00 - 21:00
Czwartek
12:00 - 21:00
Piątek
12:00 - 21:00
Sobota
12:00 - 21:00
Niedziela
12:00 - 21:00

Opłaty

0,99 € opłaty za usługę zostanie doliczone do tego zamówienia. Dzięki temu możemy stale udoskonalać nasze usługi.

Strona internetowa

Metody płatności

Paypal
Giropay
Bitcoin

Informacja prawna

Asia Restaurant Sonne
iLufa Gastronomie GmbH
Neue Kantstraße 16
14057 Berlin
Przedstawiciel prawny: Jianshuang Zheng
Wyślij nam e-mail
Fax: 0800 202 07 702
Krajowy Rejestr Sądowy: Berlin
Numer KRS: HRB 179188 B
Unijna platforma internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Jesteśmy profesjonalnym przedsiębiorcą. Dowiedz się, jaki jest podział obowiązków wobec klienta między nami, a Lieferando.de.